Skip to content

Despre „Platforma ONG pentru Școli durabile”

 

Platforma ONG pentru Școli durabile – constituită din Asociația REPER21, Asociația Mai bine, Fundația Terra Mileniul III, Asociația CRIES, Asociația Clujul Sustenabil – atribuie fiecărui ONG membru dreptul de a acorda eticheta „Școală Durabilă” școlilor partenere, ca formă de recunoaștere colectivă pentru alinierea acestora la cerințele de atribuire ale etichetei, prezentate mai jos.

Prin eticheta Școală Durabilă, Platforma ONG oferă deopotrivă un demers metodologic și recunoaștere unităților de învățământ preuniversitar care demarează integrarea „Educației pentru Dezvoltarea durabilă” (EDD) printr-un demers la nivelul întregii școli (whole school approach).

Fiecare ONG membru al Platformei se asigură că demersul de integrare a EDD în școala parteneră va fi unul participativ, relevant pentru toți actorii comunității educaționale (elevi, profesori, personal auxiliar, părinți, mediul ONG), eficace, eficient, viabil pe termen lung, cu impact pozitiv asupra comunității locale (contribuție la dezvoltarea durabilă locală).

EDD nu este o educație „despre”, ci „pentru” dezvoltarea durabilă. Prin urmare, demersul de EDD are o misiune: să asigure contribuția unității de învățământ la reorientarea comunității locale și a societății, în general, către un model de dezvoltare socio-economică care respectă echitatea socială și echilibrul mediului natural.

Schema de etichetare propusă aici este dezvoltată prin proiectul „Eticheta «Școală durabilă». Advocacy pentru accelerarea politicii de Educație pentru dezvoltarea durabilă la scară locală”, derulat în perioada iulie 2022 – decembrie 2023 de Asociația REPER21, în parteneriat cu Asociația Mai bine și Fundația Terra Mileniul III, și finanțat prin programul Active Citizens Fund România de către Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Asociația CRIES și Asociația Clujul Sustenabil s-au alăturat ca parteneri la acest demers.

 

Definiții

Dezvoltarea durabilă (DD) – Este “o dezvoltare care permite generației actuale să își satisfacă nevoile sale, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare să își satisfacă propriile lor nevoi” (Națiunile Unite, 1987, “Viitorul nostru comun”). Dezvoltare durabilă este un concept sistemic care vizează deopotrivă echilibrul mediului, echitatea socială și viabilitatea economică.

Educația pentru Dezvoltare durabilă (EDD) – Este o paradigmă educațională reformatoare care urmărește integrarea DD în toate componentele actului educațional. EDD creează sinergii între educația formală, non-formală și informală. În fiecare unitate de învățământ, EDD necesită o „abordare la nivelul întregii școli” (whole school approach). Principiile sustenabilității sunt incluse în curriculumul diferitelor discipline relevante, în abordările didactice și pedagogice, în managementul unității școlare, în viața școlii, în relația școlii cu propria comunitate locală.

Agenda 2030 – Este strategia globală de referință pentru DD, adoptată de către Națiunile Unite în 2015. Agenda 2030 materializează DD în 17 Obiective de Dezvoltare durabilă (ODD-uri). Toți actorii, de la toate nivelele (guvern, comunități locale, organizații) joacă un rol în realizarea Agendei 2030. Eticheta „Școală Durabilă” are drept misiune să asigure contribuția unităților de învățământ preuniversitar la atingerea celor 17 ODD-uri.

Ținta 4.7, din cadrul ODD 4 („Educație de calitate”), oferă o fundamentare politică internațională demersurilor de integrare a EDD în școli: „Până în 2030, ne asigurăm că toți elevii își dezvoltă cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, printre altele, prin educația pentru dezvoltare și moduri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, cetățenia globală și aprecierea diversității culturale și contribuția culturii la dezvoltarea durabilă.” (Agenda 2030)

 Ținta 4.7 este declinată și asumată la nivel național de Guvernul României, în „Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României, 2030” (adoptată în 2018) și, în particular, de Ministerul Educației, în „Strategia Națională privind Educația pentru Mediu și Schimbări climatice, 2023 – 2030” (adoptată în 2023). Aceste documente strategice fundamentează demersul de etichetare „Școală Durabilă”, dezvoltat și gestionat de Consorțiul ONG.

 

Obiective

 

Prin colaborarea lor, în cadrul demersului de etichetare „Școală Durabilă”, partenerii urmăresc:

 1. Dezvoltarea, de către elevii școlilor, a setului de competențe cheie pentru EDD[1];
 2. Dezvoltarea, de către profesorii școlilor, a competențelor pedagogice necesare formării competențelor de EDD la elevi;
 3. Introducerea celor mai bune practici existente de învățare și predare a temelor EDD;
 4. Conceperea unor activități de EDD inovatoare, adaptate la realitățile și la nevoile specifice ale școlilor partenere;
 5. Transformarea școlilor în platforme locale pentru dezvoltarea durabilă și rezilientă a propriilor comunități;
 6. Facilitarea parteneriatelor pentru EDD cu alți actori strategici locali, naționali și europeni;
 7. Recunoașterea și celebrarea implicării pentru EDD a elevilor, profesorilor, părinților și altor actori cheie.

 

Cerințele etichetei

O școală care solicită eticheta se obligă să integreze EDD la nivel strategic. În acest sens, întreprinde demersurile necesare pentru actualizarea „Proiectului de dezvoltare instituțională” (PDI). Termenul folosit în învățământul tehnic este „Planul de acțiune al școlii” (PAS). PDI/PAS este un instrument strategic care va trebui să ofere actorilor școlii o imagine a gradului prezent de integrare a EDD și, în același timp, să proiecteze demersul de integrare a EDD în viitor, trasând repere clare pe termen mediu (3-5 ani).

Inițierea, de către conducerea școlii, a demersurilor participative de proiectare vizând integrarea EDD în PDI reprezintă cerința de atribuire a etichetei Școală Durabilă.

Școala se obligă să integreze EDD la nivel operațional. În acest sens, elaborează „Planul anual de EDD”, pe care îl va anexa la PDI. Menirea acestui document este să precizeze, pentru diferiții actori ai Școlii, obiectivele, responsabilitățile și activitățile concrete pe care le vor desfășura în mod specific pentru integrarea EDD de-a lungul noului an școlar.

Evaluarea anuală, prin demersuri participative, a progresului EDD reprezintă cerința de menținere a etichetei Școală Durabilă.

ONG-ul se angajează să fie „partenerul strategic” al Școlii până când aceasta realizează o integrare completă a EDD. Orice unitate de învățământ are nevoie de un proces transformativ de aproximativ 5-7 ani pentru a consolida EDD. Acest parteneriat are ca orizont anul 2030 pentru a oferi procesului de integrare a EDD în Școală timpul necesar.

ONG-ul se angajează să sprijine demersul de EDD al Școlii prin activități de consiliere, formare, facilitare de ateliere, promovare, elaborare de proiecte, identificare de resurse.

 

Principii de evaluare

Partenerii se angajează să evalueze anual cerințele etichetei Școală Durabilă pe baza a 6 principii:

 1. Dezvoltarea „Clubului Durabil”. Școala înființează și dezvoltă un club dedicat EDD care joacă două roluri esențiale. Clubul Durabil este:
  • „Inițiatorul EDD”: membrii Clubului concep și testează activități inovatoare pentru integrare ODD-urilor, înainte de scalarea și generalizarea acestora la nivelul întregii școli;
  • „Partenerul pentru EDD”: membrii Clubului colaborează sistematic cu „comunitatea educațională” atât din școală (elevi, profesori, personal auxiliar), cât și din jurul ei (părinți, ONG-uri, lideri civici, antreprenori, aleși locali).

 

 1. Proactivitate față de noile politici favorabile EDD. Pentru a satisface acest principiu, școala asigură:1
  • corelarea PDI cu principala strategie națională de referință pentru EDD: „Strategia Națională privind Educația pentru Mediu și Schimbări climatice, 2023 – 2030”;
  • aplicarea proactivă a cerințelor și orientărilor prin care Ministerul Educației și Inspectoratele Județene vizează implementarea acestei Strategii.

 

 1. Îmbunătățirea continuă a abordării EDD. În acest sens, actorii școlii dezvoltă un sistem prin care planifică, implementează, evaluează și ajustează anual măsurile de EDD urmând „ciclul PDCA” (Plan-Do-Check-Act):
  • Zicem ceea ce facem! (Planul operațional EDD anual)
  • Facem ceea ce zicem! (activitățile efective de implementare)
  • Verificăm ce am făcut! (evaluarea progresului obținut)
  • Ne îmbunătățim! (ajustarea/extinderea demersului EDD în PDI).

 

 1. Abordarea EDD la nivelul întregii școli (whole school approach). Pentru ca măsurile de EDD să aibă un impact sistemic în școală, se urmărește integrarea și continuitatea lor în 4 domenii:
  • curriculum și pedagogie;
  • managementul unității școlare;
  • viața școlară;
  • parteneriatul școlii cu comunitatea.

 

 1. Consolidarea rezilienței școlii. O unitate de învățământ nu poate deveni „durabilă” dacă nu este „rezilientă”, de aceea școala ia măsuri pentru a dezvolta:
  • reziliența psiho-socială a actorilor școlii (elevi, profesori, familii), afectați individual de diverse evenimente și situații critice (traume familiale, stres, sărăcie etc.);
  • reziliența actului educațional (continuitate pedagogică, acces incluziv la educație) în contextul unor șocuri societale (criză pandemică, economică, geopolitică etc.)

 

 1. Informarea publicului privind progresul EDD în școală. În acest sens, ONG-ul publică în fiecare an cel puțin un articol privind progresul EDD în școala partenere pe siteul Platformei ONG pentru Școli Durabile (www.ScoalaDurabila.ro).

Scopul acestei platforme este de a aduce împreună ONG-urile din țară implicate în demersuri efective de EDD, sub egida etichetei „Școală Durabilă”, asigurând totodată informarea și comunicarea cu diversele instituții, autorități publice sau firme care facilitează aceste demersuri sau le oferă resurse.

 

[1] UNESCO, 2017, Educație pentru Obiectivele de Dezvoltării durabile. Obiective de învățare, (disponibil online aici). A se vedea pagina 10.

Proiect derulat de:

Proiectul este derulat de Asociația REPER21 în parteneriat cu Terra Mileniul III și Asociația Mai bine și beneficiază de finanțare prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro